top_image
sweden eng lv

Utbildning

2010
Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm. Bokföring.
Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm. Bokslut.
Påhlmans Handelsinstitut, Stockholm. Juridisk översiktskurs. Undervisning leddes av lektor från Stockholms Universitet.

2007-2008
Översättningspraktik vid EU-kommissionen i Luxemburg.

2006
fil. kand. vid Stockholms universitet, inriktad på översättning som jag läste vid Tolk- och Översättarinstitutet.

2003-2004
Tolkutbildning vid Tolk- och Översättarinstitutet. Utbildningen bestod av kurser i juridik, asylrätt, sjukvård, socialförsäkring, rättstolkning.

1998-2000
Studier i svenska, engelska och tyska som huvudämne vid Lettlands universitet i Riga, Fakulteten för moderna språk.

Övriga meriter:

2010
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator i språkkombinationen från svenska till lettiska.

2005
Certifierad översättare vid Lettlands ambassad i Sverige.

Examensarbete:

«Att översätta kultur och historia. Om översättning av boken Bille och kriget av Vizma Belševica från lettiska till svenska».

Uppsatsen utgjorde en jämförande analys av kulturella referentiella uttryck och deras översättning från lettiska till svenska. I uppsatsen undersökte jag hur dessa uttryck har översatts i Vizma Belševicas roman «Bille och kriget» samt vilka översättningsstrategier som använts vid överföring av uttrycken och hur detta påverkar på vilket sätt främmande realia i texten framstår.

Specialarbete:

«EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen» — översättning av artikel ur Europarättslig tidskrift från svenska till lettiska med tillhörande kommentar.

Denna uppsats byggde på en översättning av en vetenskaplig text som behandlar Sveriges alkoholmonopol i EU-kontexten. I texten behandlas flera rättsfall där ett EU-land har hamnat i konflikt med EG-rätten, varvid i sammanhanget intressant juridisk argumentation synliggörs. Syftet med kommentaren var att analysera källtexten och att kartlägga vilka problem som uppstod vid översättningen samt vilka anpassningar jag hade genomfört vid översättningen till lettiska. Jag utgick från Peter Newmarks kommunikativa översättningsmetod samt hans strategier för översättning av egennamn och Dalbernets strategier för översättning av termer. Det visade sig att ekvivalens och dubbletter var de främsta översättningsstrategierna.