top_image
sweden eng lv

Izglītība

2010
Påhlmans Handelsinstitut, Stokholma
. Gramatvedības kurss. Grāmatvedības ierakstu veikšana
Påhlmans Handelsinstitut, Stokholma. Gramatvedības kurss. Gada pārskats
Påhlmans Handelsinstitut, Stokholma. Stokholmas Universitātes lektora vadīts tiesību pamatu kurss.

2007.-2008. gads
Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts Luksemburgā. Tulkošanas prakse.

2006. gads
Stokholmas Universitāte, Bakalaura grāds, specializācija – latviešu valoda Stokholmas Universitātes Mutiskās un rakstveida tulkošanas institūts (Tolk- och översättarinstitutet, TÖI).

2004. gads
Stokholmas Universitāte. Sociālās antropoloģijas kurss

1998.-2000. gads
Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte. Zviedru, angļu un vācu valodas studijas.


Papildu kvalifikācija:

2010. gads
Zviedrijas Karalistes Tiesisko, mantisko un administratīvo pakalpojumu aģentūras zvērināts tulks no zviedru uz latviešu valodu.

2005. gads
Latvijas Republikas Zviedrijā Zvērināts tulks; Zvērināta tulka zvērestu atzinušas Zviedrijas valsts iestādes.


Profesionālā piederība:

2004. gads
Zviedrijas profesionālo tulku asociācijas biedre.


Diplomdarbs

«Kultūras un vēstures elementu tulkošana. Par Vizmas Belševicas darba «Bille dzīvo tālāk»/«Bille och kriget» tulkojumu no latviešu valodas zviedru valodā (tulkotājs: Juris Kronbergs)». («Translating culture and history. On the translation from Latvian to Swedish of Bille dzivo talak/Bille och kriget by Vizma Belševica (translation: Juris Kronbergs).»

Diplomdarba pamatā ir kultūras elementi un to tulkojuma no latviešu valodas zviedru valodā salīdzinošā analīze. Darba ietvaros tika pētīts šo elementu tulkojums Vizmas Belševicas darbā «Bille dzīvo tālāk»/«Bille och kriget», tulkotāja Jura Kronberga izmantotās tulkošanas stratēģijas un tas, kā šīs stratēģijas ietekmē noteiktu, ar kultūru saistītu elementu atveidi avota valodā.


Kursa darbs

«EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen» — «Europarättslig tidskrift» (Zviedrijas Eiropas Savienības tiesību aktu Oficiālais Vēstnesis) publicēta raksta tulkojums no zviedru valodas latviešu valodā, ieskaitot saistītos komentārus.

Kursa darba pamatā ir zinātniska raksta par Zviedrijas alkohola tirdzniecības monopolu Eiropas Savienībā tulkojums. Šajā rakstā ir minētas vairākas tiesas prāvas par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem no Eiropas Savienības dalībvalstu puses, un ir izcelti vairāki interesanti tiesiskie jautājumi šajā jomā. Darba mērķis bija analizēt avota tekstu un apskatīt tulkošanas problēmas un adaptācijas problēmas, kādas rodas, tulkojot šo rakstu latviešu valodā. Darbā tika izmantota Pītera Ņūmārka (Peter Newmark) komunikatīvās tulkošanas metode un viņa īpašvārdu atveides stratēģijas, kā arī Dž. Dalberneta (J. Dalbernet) terminoloģijas tulkošanas stratēģijas. Tika konstatēts, ka galvenās tulkošanas stratēģijas bija ekvivalence un dublēšana.


Papildus izglītība mutiskajā tulkošanā

2003. gada līdz 2004. gadam
Mutiskās tulkošanas kursi, kas izieti saskaņā ar Stokholmas Universitātes Mutiskās un rakstiskās tulkošanas institūta vadlīnijām. Specializācija krievu valodā.

Ievads mutiskajā tulkošanā (ētika, tulkošanas tehnikas, migrācijas jautājumi, starpkultūru komunikācija, prakse un darbs mutiskās tulkošanas nozarē, lomu spēles, darba tirgus un veselības aizsardzība).

Ievads jurisprudencē (tiesību jomas, tiesību avoti, likumdošanas process, valsts pārvalde, procesuālās normas, ģimenes tiesības, patērētāju tiesības, krimināltiesības, juridiskā interpretācija).

Veselības aizsardzība (citoloģija, audi, orgāni, uzturs, gremošanas orgāni, asinsrites sistēma un imūnsistēma, skelets un muskuļi, nervu un hormonu sistēma, sekrēcijas orgāni).

Patvēruma tiesības (starptautiskās konvencijas, Zviedrijas likums par ārvalstniekiem, patvēruma iegūšanas process, psihiatrijas loma patvēruma procesā, Zviedrijas Migrācijas pārvaldes loma un pienākumi).

Sabiedriskie jautājumi un apdrošināšana (ģimene, izglītība, darba tirgus, nodarbinātība, dzīves apstākļi, veselības un medicīniskā aprūpe, darba nespēja, pensija un pensionāri, sociālie pakalpojumi, nodokļi, apdrošināšana, indivīds un sabiedrība, Zviedrijas valdība, dalība un ietekme, integrācija).

Juridiskā tulkošana (tiesību sistēma, policijas kompetence, patērētāju konsultācijas).